การเรียนการสอน

  • Category: การเรียนการสอน
  • Client: EBG EDUCATION
  • Project date: ปีการศึกษา 2565
  • Project URL: www.ebgeducation.com

รายละเอียด: การเรียนการสอน

ภาพกิจกรรมการเรียนการสอนในวิชา วิทยาการคำนวณ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6