ครูผู้สอนกิจกรรมชุมนุม : ยุวเกษตรพอเพียง

เวลาเรียน 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ จำนวน 20 ชั่วโมง

ครูผู้สอน : ครูเอกลักษณ์ อ่อนสำลี

ครูผู้สอน : ครูสุเนตร ซาวจำปา


นายเอกลักษณ์ อ่อนสำลี

ครู คศ.1 โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ

ครูผู้สอนกิจกรรมชุมนุมยุวเกษตรพอเพียง

นายสุเนตร ซาวจำปา

ครู คศ.1 โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ

ครูผู้สอนกิจกรรมชุมนุมยุวเกษตรพอเพียง

สมาชิกกิจกรรมชุมนุม : ยุวเกษตรพอเพียง

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ

จำนวน 27 คน

ค้นหารายชื่อสมาชิกกิจกรรมชุมนุมได้ที่นี่
ที่ ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น สถานะ
1. เด็กชายศุภสิน ผาสุขถิน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สมาชิกชุมนุม
2. เด็กหญิงสุพิชญา หาสุนทรี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 สมาชิกชุมนุม
3. เด็กชายณัฐดนัย ลุนราช ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 สมาชิกชุมนุม
4. เด็กชายณัฐพร สุขดี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 สมาชิกชุมนุม
5. เด็กชายเกริกอักษร ศรีขาว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 สมาชิกชุมนุม
6. เด็กชายปิยรัตน์ บุญสวรรณ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 สมาชิกชุมนุม
7. เด็กชายณัฐพัฒน์ เจริญแก้วพันสี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 สมาชิกชุมนุม
8. เด็กชายโชคชัย ผิวพรรณ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 สมาชิกชุมนุม
9. เด็กชายกฤษณากร ธุสาวัน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 สมาชิกชุมนุม
10. เด็กหญิงกุลนิษฐ์ ทองคำ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 สมาชิกชุมนุม
11. เด็กหญิงกมลเนตร สีทะเล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 สมาชิกชุมนุม
12. เด็กชายธนศักดิ์ บุญล้ำ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 สมาชิกชุมนุม
13. เด็กชายชัยวัฒน์ หมื่นมหาใจ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 สมาชิกชุมนุม
14. เด็กชายชัยวัฒน์ อุฎามาร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 สมาชิกชุมนุม
15. เด็กชายณัฐวุฒิ หวังชื่นชม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 สมาชิกชุมนุม
16. เด็กชายวทัญญู ทัดภูธร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 สมาชิกชุมนุม
17. เด็กหญิงกชมน เพ็งนาม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 สมาชิกชุมนุม
18. เด็กหญิงวรฤทัย อยู่นุช ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 สมาชิกชุมนุม
19. เด็กหญิงฐิติกาญจน์ วงค์อุคะ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 สมาชิกชุมนุม
20. เด็กหญิงพิชามญชุ์ สุภาพุฒ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 สมาชิกชุมนุม
21. เด็กชายศักดินนท์ คะเหลา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 สมาชิกชุมนุม
22. เด็กชายพสิษฐ์ ลิ่ววิทยาคม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 สมาชิกชุมนุม
23. เด็กชายภูผา กุลเมืองโดน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 สมาชิกชุมนุม
25. เด็กชายนันทพงษ์ ทิมนิ่ม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 สมาชิกชุมนุม
26. เด็กชายกรกฤต ภูระรัตน์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 สมาชิกชุมนุม
27. เด็กชายเตชิด อำพราม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 สมาชิกชุมนุม
28. เด็กหญิงอลิสา ชาตินแท่น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 สมาชิกชุมนุม
29. เด็กหญิงรัตนา เที่ยงธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 สมาชิกชุมนุม
30. เด็กชายณัฐพงษ์ บุษบงค์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 สมาชิกชุมนุม
31. เด็กชายธีระศักดิ์ สาวาปี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 สมาชิกชุมนุม
ที่ ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ