ภาคเรียนที่ 1 : ปีการศึกษา 2566
ที่ รหัส หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : การเปรียบเทียบ สถานะ เข้าสู่บทเรียน
1 P1001 ความเหมือนและความแตกต่าง 1
ออฟไลน์
 เข้าสู่เนื้อหา
2 P1002 ความเหมือนและความแตกต่าง 2
ออฟไลน์
 เข้าสู่เนื้อหา
3 P1003 การค้นหาด้วยการเปรียบเทียบ 1
ออฟไลน์
 เข้าสู่เนื้อหา
4 P1004 การค้นหาด้วยการเปรียบเทียบ 2
ออฟไลน์
 เข้าสู่เนื้อหา
5 link สอบเก็บคะแนน
ออฟไลน์
 ทำแบบทดสอบ
ที่ รหัส หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : การเรียงลำดับ สถานะ เข้าสู่บทเรียน
6 P1006 ความเหมือนและความแตกต่าง 1
ออฟไลน์
 เข้าสู่เนื้อหา
7 P1007 ความเหมือนและความแตกต่าง 2
ออฟไลน์
 เข้าสู่เนื้อหา
8 link สอบเก็บคะแนน
ออฟไลน์
 ทำแบบทดสอบ
ที่ รหัส หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : การแก้ปัญหา สถานะ เข้าสู่บทเรียน
9 P1009 การลองผิดลองถูก 1
ออฟไลน์
 เข้าสู่เนื้อหา
10 P1010 การลองผิดลองถูก 2
ออฟไลน์
 เข้าสู่เนื้อหา
11 P1011 ปัญหาหลายเป้าหมาย 1
ออฟไลน์
 เข้าสู่เนื้อหา
12 P1012 ปัญหาหลายเป้าหมาย 2
ออฟไลน์
 เข้าสู่เนื้อหา
13 P1013 ปัญหาหลายเป้าหมาย 3
ออฟไลน์
 เข้าสู่เนื้อหา
14 link สอบเก็บคะแนน
ออฟไลน์
 ทำแบบทดสอบ
ที่ รหัส หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 : การเขียนโปรแกรม สถานะ เข้าสู่บทเรียน
15 P1015 สั่งให้ตัวละครเคลื่อนที่ 1
ออฟไลน์
 เข้าสู่เนื้อหา
16 P1016 สั่งให้ตัวละครเคลื่อนที่ 2
ออฟไลน์
 เข้าสู่เนื้อหา
17 P1017 สั่งให้ตัวละครเคลื่อนที่ 3
ออฟไลน์
 เข้าสู่เนื้อหา
18 P1018 การแก้ปัญหาที่มีเงื่อนไข 1
ออฟไลน์
 เข้าสู่เนื้อหา
19 P1019 การแก้ปัญหาที่มีเงื่อนไข 2
ออฟไลน์
 เข้าสู่เนื้อหา
20 link สอบเก็บคะแนน
ออฟไลน์
 ทำแบบทดสอบ
ที่ รหัส หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 : ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ สถานะ/th> เข้าสู่บทเรียน
21 P1021 คอมพิวเตอร์มีประโยชน์ 1
ออฟไลน์
 เข้าสู่เนื้อหา
22 P1022 คอมพิวเตอร์มีประโยชน์ 2
ออฟไลน์
 เข้าสู่เนื้อหา
23 link สอบเก็บคะแนน
ออฟไลน์
 ทำแบบทดสอบ
ที่ รหัส หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 : โปรแกรมกราฟิก สถานะ เข้าสู่บทเรียน
24 P1024 มาวาดรูปกันเถอะ 1
ออฟไลน์
 เข้าสู่เนื้อหา
25 P1025 มาวาดรูปกันเถอะ 2
ออฟไลน์
 เข้าสู่เนื้อหา
23 link สอบเก็บคะแนน
ออฟไลน์
 ทำแบบทดสอบ

ห้องเรียน Classroom

  • Category : ห้องเรียนประถมศึกษาปีที่ 6
  • ภาคเรียน : ภาคเรียนที่ 1
  • ปีการศึกษา : 2566
  • เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : www.ebgeducation.com

รายละเอียด: วิทยาการคำนวณ

วิชาวิทยาการคำนวณ ประกอบไปด้วยเนื้อหา และ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิทยาการคำนวณ ป.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขออภัยกำลังปรับปรุงหน้าเว็บไซต์

พบกันใหม่เร็ว ๆ นี้