ภาคเรียนที่ 1 : ปีการศึกษา 2566
ที่ รหัส หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ สถานะ เข้าสู่บทเรียน
1 P4001 อัลกอริทึมและเหตุผลเชิงตรรกะ 1
ออฟไลน์
 เข้าสู่เนื้อหา
2 P4002 อัลกอริทึมและเหตุผลเชิงตรรกะ 2
ออฟไลน์
 เข้าสู่เนื้อหา
2 P4003 อัลกอริทึมและเหตุผลเชิงตรรกะ 3
ออฟไลน์
 เข้าสู่เนื้อหา
4 link สอบเก็บคะแนน
ออฟไลน์
 ทำแบบทดสอบ
ที่ รหัส หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : การรวบรวมข้อมูล สถานะ เข้าสู่บทเรียน
5 P4005 การรวบรวมและประมวลผลข้อมูล 1
ออฟไลน์
 เข้าสู่เนื้อหา
6 P4006 การรวบรวมและประมวลผลข้อมูล 2
ออฟไลน์
 เข้าสู่เนื้อหา
7 P4007 การรวบรวมและประมวลผลข้อมูล 3
ออฟไลน์
 เข้าสู่เนื้อหา
8 link สอบเก็บคะแนน
ออฟไลน์
 ทำแบบทดสอบ
ที่ รหัส หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : การค้นหาข้อมูล สถานะ เข้าสู่บทเรียน
9 P4009 การค้นหาและการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย 1
ออฟไลน์
 เข้าสู่เนื้อหา
10 P4010 การค้นหาและการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย 2
ออฟไลน์
 เข้าสู่เนื้อหา
11 P4011 การค้นหาและการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย 3
ออฟไลน์
 เข้าสู่เนื้อหา
12 P4012 การค้นหาและการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย 4
ออฟไลน์
 เข้าสู่เนื้อหา
13 link สอบเก็บคะแนน
ออฟไลน์
 ทำแบบทดสอบ
ที่ รหัส หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 : การสร้างทางเลือกในการแก้ปัญหา สถานะ เข้าสู่บทเรียน
14 P4014 การสร้างทางเลือก 1
ออฟไลน์
 เข้าสู่เนื้อหา
15 P4015 การสร้างทางเลือก 2
ออฟไลน์
 เข้าสู่เนื้อหา
16 P4016 การสร้างทางเลือก 3
ออฟไลน์
 เข้าสู่เนื้อหา
17 P4017 การสร้างทางเลือก 4
ออฟไลน์
 เข้าสู่เนื้อหา
18 link สอบเก็บคะแนน
ออฟไลน์
 ทำแบบทดสอบ
ที่ รหัส หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 : การนำเสนอข้อมูล สถานะ เข้าสู่บทเรียน
19 P4019 การนำเสนอข้อมูลให้น่าสนใจ 1
ออฟไลน์
 เข้าสู่เนื้อหา
20 P4020 การนำเสนอข้อมูลให้น่าสนใจ 2
ออฟไลน์
 เข้าสู่เนื้อหา
21 link สอบเก็บคะแนน
ออฟไลน์
 ทำแบบทดสอบ
ที่ รหัส หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 : การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล สถานะ เข้าสู่บทเรียน
22 P4022 ข้อมูลน่าเชื่อถือ 1
ออฟไลน์
 เข้าสู่เนื้อหา
23 P4023 ข้อมูลน่าเชื่อถือ 2
ออฟไลน์
 เข้าสู่เนื้อหา
24 P4024 ข้อมูลน่าเชื่อถือ 3
ออฟไลน์
 เข้าสู่เนื้อหา
25 P4025 ข้อมูลน่าเชื่อถือ 4
ออฟไลน์
 เข้าสู่เนื้อหา
26 link สอบเก็บคะแนน
ออฟไลน์
 ทำแบบทดสอบ

ห้องเรียน Classroom

  • Category : ห้องเรียนประถมศึกษาปีที่ 4
  • ภาคเรียน : ภาคเรียนที่ 1
  • ปีการศึกษา : 2566
  • เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : www.ebgeducation.com

รายละเอียด: วิทยาการคำนวณ

วิชาวิทยาการคำนวณ ประกอบไปด้วยเนื้อหา และ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิทยาการคำนวณ ป.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขออภัยกำลังปรับปรุงหน้าเว็บไซต์

พบกันใหม่เร็ว ๆ นี้