ภาคเรียนที่ 1 : ปีการศึกษา 2566
ที่ รหัส หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : การใช้งานซอฟต์แวร์ สถานะ เข้าสู่บทเรียน
1 P2001 การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น 1
ออฟไลน์
 เข้าสู่เนื้อหา
2 P2002 การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น 2
ออฟไลน์
 เข้าสู่เนื้อหา
3 P2003 การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น 3
ออฟไลน์
 เข้าสู่เนื้อหา
4 P2004 การจัดการไฟล์
ออฟไลน์
 เข้าสู่เนื้อหา
5 link สอบเก็บคะแนน
ออฟไลน์
 ทำแบบทดสอบ
ที่ รหัส หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สถานะ เข้าสู่บทเรียน
6 P2006 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย 1
ออฟไลน์
 เข้าสู่เนื้อหา
7 P2007 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย 2
ออฟไลน์
 เข้าสู่เนื้อหา
8 link สอบเก็บคะแนน
ออฟไลน์
 ทำแบบทดสอบ
ที่ รหัส หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : การแก้ปัญหา สถานะ เข้าสู่บทเรียน
9 P2009 การแก้ปัญหาแบบมีลำดับขั้นตอน 1
ออฟไลน์
 เข้าสู่เนื้อหา
10 P2010 การแก้ปัญหาแบบมีลำดับขั้นตอน 2
ออฟไลน์
 เข้าสู่เนื้อหา
11 P2011 การแก้ปัญหาที่มีเงื่อนไข 1
ออฟไลน์
 เข้าสู่เนื้อหา
12 P2012 การแก้ปัญหาที่มีเงื่อนไข 2
ออฟไลน์
 เข้าสู่เนื้อหา
13 link สอบเก็บคะแนน
ออฟไลน์
 ทำแบบทดสอบ
ที่ รหัส หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 : การเขียนโปรแกรม สถานะ เข้าสู่บทเรียน
14 P2014 การเขียนโปรแกรมแบบลำดับ 1
ออฟไลน์
 เข้าสู่เนื้อหา
15 P2015 การเขียนโปรแกรมแบบลำดับ 2/td>
ออฟไลน์
 เข้าสู่เนื้อหา
16 P2016 การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข 1
ออฟไลน์
 เข้าสู่เนื้อหา
17 P2017 การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข 2
ออฟไลน์
 เข้าสู่เนื้อหา
18 P2018 การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข 3
ออฟไลน์
 เข้าสู่เนื้อหา
19 P2019 การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ 1
ออฟไลน์
 เข้าสู่เนื้อหา
20 P2020 การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ 2
ออฟไลน์
 เข้าสู่เนื้อหา
21 link สอบเก็บคะแนน
ออฟไลน์
 ทำแบบทดสอบ
ที่ รหัส หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 : การตรวจหาข้อผิดพลาด สถานะ/th> เข้าสู่บทเรียน
22 P2022 การตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไขโปรแกรม 1
ออฟไลน์
 เข้าสู่เนื้อหา
23 P2023 การตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไขโปรแกรม 2
ออฟไลน์
 เข้าสู่เนื้อหา
24 P2024 การตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไขโปรแกรม 3
ออฟไลน์
 เข้าสู่เนื้อหา
25 link สอบเก็บคะแนน
ออฟไลน์
 ทำแบบทดสอบ

ห้องเรียน Classroom

  • Category : ห้องเรียนประถมศึกษาปีที่ 2
  • ภาคเรียน : ภาคเรียนที่ 1
  • ปีการศึกษา : 2566
  • เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : www.ebgeducation.com

รายละเอียด: วิทยาการคำนวณ

วิชาวิทยาการคำนวณ ประกอบไปด้วยเนื้อหา และ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิทยาการคำนวณ ป.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขออภัยกำลังปรับปรุงหน้าเว็บไซต์

พบกันใหม่เร็ว ๆ นี้