Welcome to the website : EBG EDUCATION

เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปด้วยกัน

มาเริ่มกันเลย!

วิทยาการคำนวณ CodingThailand by GritConnect

สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

การเรียนวิชาการคำนวณ จะไม่จำกัดอยู่เพียงแค่การคิดให้เหมือนคอมพิวเตอร์เท่านั้น และไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการคิดในศาสตร์ของนักวิทยาการคอมพิวเตอร์ แต่จะเป็นกระบวนการความคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อนำมาใช้แก้ปัญหาของมนุษย์ โดยเป็นการสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานและช่วยแก้ไขปัญหาตามที่เราต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

++ ทำไมต้องเรียนวิทยาการคำนวณ ++

วิทยาการคำนวณ (Computing science) เป็นวิชาที่มุ่งเน้นการเรียนการสอนให้เด็กสามารถคิดเชิงคำนวณ (Computational thinking) มีความพื้นฐานความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital technology) และมีพื้นฐานการรู้เท่าทันสื่อและข่าวสาร (Media and information literacy)

 • ทักษะการสื่อสาร Communication
 • ทักษะการแก้ไขปัญหา Problem Solving
 • การทำงานร่วมกับผู้อื่น Collaboration
 • ความคิดสร้างสรรค์ Creativities

หากนักเรียนพร้อมแล้วเรามาเข้าสู่บทเรียนกันเถอะ!!

Image

การใช้งาน / ข้อมูลทั่วไป

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ สังกัด สพป.ปทุมธานี เขต 2

Image

เครื่องมือเพื่อใช้ประกอบการเรียนของนักเรียน

วิชาคอมพิวเตอร์ และวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)

ห้องเรียน Classroom

เลือกกิจกรรมการเรียนรู้ Coding ในแต่ละระดับชั้นของตนเองห้องสอบ (Exam room)

นักเรียนเข้าห้องสอบ แล้วเลือกระดับชั้นและวิชาของตนเอง จากนั้นก็เริ่มทำข้อสอบครับคู่มือการเข้าใช้งานต่าง ๆ

คู่มือการเข้าใช้งานต่าง ๆส่งงานนักเรียน

นักเรียนส่งงานกรุณากดที่ปุ่ม "ส่งงานนักเรียน" ได้ที่นี่ครับ

Image

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

รหัส ว 11201 วิชา คอมพิวเตอร์

++เข้าสู่บทเรียน++

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

รหัส ว 12201 วิชา คอมพิวเตอร์

++เข้าสู่บทเรียน++

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

รหัส ว 13201 วิชา คอมพิวเตอร์

++เข้าสู่บทเรียน++

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

รหัส ว 14201 วิชา คอมพิวเตอร์

++เข้าสู่บทเรียน++

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

รหัส ว 15201 วิชา คอมพิวเตอร์

++เข้าสู่บทเรียน++

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

รหัส ว 16201 วิชา คอมพิวเตอร์

++เข้าสู่บทเรียน++
Image

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

รหัส ว 11101 วิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)

++เข้าสู่บทเรียน++

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

รหัส ว 12101 วิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)

++เข้าสู่บทเรียน++

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

รหัส ว 11101 วิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)

++เข้าสู่บทเรียน++

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

รหัส ว 14101 วิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)

++เข้าสู่บทเรียน++

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

รหัส ว 15101 วิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)

++เข้าสู่บทเรียน++

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

รหัส ว 16101 วิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)

++เข้าสู่บทเรียน++

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

( DISTANCE LEARNING FOUNDATION UNDER THE ROYAL PATRONAGE )

เข้าสู่ช่อง DLTV

เกมโค้ดดิ้งออนไลน์ (Online coding games)

เลือกกิจกรรมการเรียนรู้ Coding ในรูปแบบของเกม

Image

Coding By Googleฝึกการใช้โค้ดไปกับ Google

++เข้าสู่เว็บไซต์++

Atbash & Caesar by codingthailandฝึกการใช้โค้ดไปกับ codingthailand.app

++เข้าสู่เว็บไซต์++

Starwars By code.orgฝึกการใช้โค้ดไปกับ code.org

++เข้าสู่เว็บไซต์++

flappy Bird By code.orgฝึกการใช้โค้ดไปกับ code.org

++เข้าสู่เว็บไซต์++

kid-bright By kid-bright.orgฝึกการใช้โค้ดไปกับ kid-bright.org ของ สสวท.

++เข้าสู่เว็บไซต์++

Scratch By scratch.mit.eduฝึกการใช้โค้ดไปกับ scratch.mit.edu

++เข้าสู่เว็บไซต์++

ตรวจสอบผลการเรียน (Check Grades)

นักเรียนโรงเรียนวัดโพสพผลเจริญสามารถเข้าดูผลการเรียนปีการศึกษา 2565 ได้ที่นี่ครับ

ตรวจสอบผลการเรียน (Check Grades)
Image

บริการข้อมูลสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ สังกัด สพป.ปทุมธานี เขต 2

Image

เครื่องมือเพื่อใช้ประกอบการฝึกอบรม

ครู / บุคลากรทางการศึกษา / บุคคลทั่วไป / นักเรียน / นักศึกษา

training room

ห้องนี้เกี่ยวกับการอบรม / แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับครูผู้สอน เพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี ในด้านต่าง ๆVisual Studio Code

Visual Studio Code หรือ VSCode เป็นโปรแกรม Code Editor ที่ใช้ในการแก้ไขและปรับแต่งโค้ด จากค่ายไมโครซอฟท์ มีการพัฒนาออกมาในรูปแบบของ OpenSource จึงสามารถนำมาใช้งานได้แบบฟรี ๆ ที่ต้องการความเป็นมืออาชีพ

เพิ่มเพื่อน


จําลองเว็บเซิร์ฟเวอร์ด้วย XAMPP

Xampp คือโปรแกรมสำหรับจำลองเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของเรา ให้ทำงานในลักษณะของ WebServer นั่นคือเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราจะเป็นทั้งเครื่องแม่ และเครื่องลูกในเครื่องเดียวกัน ทำให้ไม่ต้องเชื่อมต่อกับ Internet คุณก็สามารถทดสอบเว็บไซต์ที่คุณสร้างขึ้น ได้ทุกที่ทุกเวลา ปัจจุบันได้รับความนิยมจากผู้ใช้ CMS ในการสร้างเว็บไซต์เพิ่มเพื่อน


อบรมครู สสวท.

(Teacher Professional Development System) แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ที่ครูสามารถ ทบทวนความรู้หรือพัฒนาศักยภาพของตนเองทั้งด้านเนื้อหาวิชาการและเทคนิคการสอน โดยครูสามารถ เข้าถึงเนื้อหาและร่วมกิจกรรมการอบรมที่หลากหลายจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ของ สสวท.เพิ่มเพื่อน

CMS : JOOMLA

Joomla! เป็นระบบบริหารจัดการเว็บไซต์หรือ Web CMS (Web Content Management System) แบบ Open Source อีกตัวหนึ่งที่ได้รับความนิยม และใช้งานกันแพร่หลายในปัจจุบัน พัฒนาโดยใช้PHP และใช้ฐานข้อมูล MySQL ซึ่งเราสามารถที่จะ Download มาใช้งานได้ฟรี!

ภาษา HTML

HTML5 เป็นภาษาโปรแกรมที่มีตัวย่อมาจาก Hyper Text Markup Language เป็นระบบที่อนุญาตให้ปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ของหน้าเว็บรวมทั้งปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ได้

ภาษา PHP

PHP ย่อมาจากคำว่า PHP Hypertext Preprocessor แต่สมัยก่อนย่อมาจากคำว่า Personal Home Page Tools เป็นโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง ประเภท Scripting Language ซึ่งภาษาประเภทนี้เก็บคำสั่งต่าง ๆ ในไฟล์ที่เรียกว่า Script และเวลาใช้งานต้องอาศัยตัวแปรชุดคำสั่ง โดยมีรากฐานโครงสร้างคำสั่งมาจากภาษาซี (C Programming Language) ภาษาจาวาสคริปต์ (JavaScript) และ ภาษาเพิร์ล (Practical Extraction and Report Language)

ภาษา SQL

Structured Query Language (SQL) เป็นภาษาโปรแกรมสำหรับจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลในฐานข้อมูลแบบเชิงสัมพันธ์ ฐานข้อมูลแบบเชิงสัมพันธ์เก็บข้อมูลในรูปแบบตารางที่มีแถวและคอลัมน์ที่เป็นตัวแทนของหมวดข้อมูลที่แตกต่างกันและความสัมพันธ์ต่างๆ ระหว่างค่าข้อมูล สามารถใช้คำสั่ง SQL ในการจัดเก็บ ปรับปรุง ลบ ค้นหา และดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล นอกจากนี้ยังสามารถใช้ SQL ในการรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของฐานข้อมูล

Python

ภาษาโปรแกรม Python คือภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับสูง โดยถูกออกแบบมาให้เป็นภาษาสคริปต์ที่อ่านง่าย โดยตัดความซับซ้อนของโครงสร้างและไวยกรณ์ของภาษาออกไป ในส่วนของการแปลงชุดคำสั่งที่เราเขียนให้เป็นภาษาเครื่อง Python มีการทำงานแบบ Interpreter คือเป็นการแปลชุดคำสั่งทีละบรรทัด เพื่อป้อนเข้าสู่หน่วยประมวลผลให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่เราต้องการ นอกจากนั้นภาษาโปรแกรม Python ยังสามารถนำไปใช้ในการเขียนโปรแกรมได้หลากหลายประเภท โดยไม่ได้จำกัดอยู่ที่งานเฉพาะทางใดทางหนึ่ง (General-purpose language) จึงทำให้มีการนำไปใช้กันแพร่หลายในหลายองค์กรใหญ่ระดับโลก เช่น Google, YouTube, Instagram, Dropbox และ NASA เป็นต้น

Bootstrap

Bootstrap คือ Frontend Framework ยี่ห้อหนึ่งที่ช่วยให้เราสามารถสร้างหน้าเว็บให้ตรงตามแบบที่เราต้องการได้ง่ายขึ้น เพราะ Bootstrap มีทั้งระบบ grid ที่ช่วยเรื่องการวาง layout ที่รองรับในแบบ responsive และมี component สำเร็จรูปให้ใช้ ถ้าเราอยากได้ของที่ต้องใช้บ่อยๆ แต่ไม่อยากคราฟเองเช่น table card หรือปุ่มสวยๆ bootstrap ก็สามารถช่วยให้เราสร้างขึ้นมาได้ง่ายๆ ตามแบบที่ bootstrap ได้วางไว้อีกด้วย

ภาพกิจกรรม / การเรียนการสอน /ผลงาน / อบรม

ภาพกิจกรรม / การเรียนการสอนของนักเรียน / ผลงานของนักเรียน / การอบรมครูผู้สอนเพื่อพัฒนางานในด้านต่าง ๆ

 • รวมกิจกรรมทั้งหมด
 • ภาพกิจกรรม
 • การเรียนการสอน
 • ผลงานนักเรียน
 • การอบรม
 • ผลงานครู
 • นวัตกรรม

การอบรมพัฒนาอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.) ประจำหมู่บ้าน ครั้งที่ 2

ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรม ดิ ไอเดิล แอนด์ เรสซิเดนซ์ จังหวัดปทุมธานี

ภาพกิจกรรม

การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 ปี 2565

การเรียนการสอน

การเรียนการสอนปีการศึกษา 2565

ผลงานของนักเรียน

ผลงานของนักเรียน/p>

การอบรมพัฒนาอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.) ประจำหมู่บ้าน ครั้งที่ 2

ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรม ดิ ไอเดิล แอนด์ เรสซิเดนซ์ จังหวัดปทุมธานี

การอบรมพัฒนาตนเอง

การอบรมพัฒนาตนเอง

ผลงานครู

ผลงานครู

นวัตกรรม

นวัตกรรม

ครูผู้สอน/ผู้ดูแลเว็บไซต์

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ สังกัด สพป.ปทุมธานี เขต 2
เพิ่มเพื่อน

นายเอกลักษณ์ อ่อนสำลี

ครู คศ.1 โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ

ครูผู้สอนประจำวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)

นางกมลชนก อ่อนสำลี

ครู คศ.2 โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม

ครูผู้สอนประจำวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม (Support)

ติดต่อสอบถาม

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ


เพิ่มเพื่อน

ตำแหน่งที่ตั้ง (Location):

18 หมู่ 18 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

Email:

admin@e-blog.in.th

Call:

02-5237987