AdminLTELogo

สพป.ปทุมธานี เขต 2

67 โรงเรียน

จำนวนโรงเรียนในเขตพื้นที่

รายละเอียด

11 โรงเรียน

โรงเรียนในอำเภอธัญบุรี

รายละเอียด

26 โรงเรียน

โรงเรียนในอำเภอหนองเสือ

รายละเอียด

30 โรงเรียน

โรงเรียนในอำเภอลำลูกกา

รายละเอียด

พิกัดโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2